Jak se stát klientem

Základní informace o poskytovaných službách je možné získat osobně, telefonicky, e-mailem, z webu www.cssjes.cz, popř. z informačních letáků.

Informace o službě (chráněné bydlení) jsou oprávněni zájemci podat pracovníci chráněného bydlení (název zařízení, informace o zřizovateli, informace o poskytovaných službách). Podrobnější informace o poskytované službě podává sociální pracovnice, která je oprávněnou osobou pro jednání se zájemcem. Na straně zájemce o službu by měl jednat vždy zájemce. V závažných případech, kdy zájemce není momentálně schopen zúčastnit se jednání, chce a potřebuje zahájit poskytování služby, je možné na základě jeho požadavku podmínky poskytování služby dohodnout s osobou jemu blízkou, která je zájemcem pověřena jednat (na základě písemné plné moci, která určuje, o čem je zástupce pověřen jednat).

Pokud zájemce projeví zájem o poskytovanou službu, je mu předán formulář žádosti o poskytnutí sociální služby a vysvětlen postup při podávání žádosti popř. nabídnuta podpora a pomoc při vyplňování žádosti.

Formulář žádosti o poskytování sociální služby je uveden na webových stránkách www.cssjes.cz nebo je k dispozici v tištěné podobě přímo v zařízení. Žádost o poskytování sociální služby je možné doručit osobně nebo zaslat poštou na adresu stacionáře: Centrum sociálních služeb Jeseník, chráněné bydlení, Beskydská 1298, 79001 Jeseník.

Osobní schůzku se sociální pracovnicí je možné sjednat telefonicky předem. Jednání se zájemcem o službu může probíhat na více schůzkách podle individuálních potřeb zájemce. Jednání lze rozdělit na pět fází:

I. Fáze informativní– předání informací zájemci
II. Fáze posouzení žádosti-  zda zájemce spadá do cílové skupiny
III. Fáze zařazovací do pořadníku - pokud zařízení nemá volnou kapacitu pro přijetí
IV. Fáze před podpisem smlouvy
V. Fáze při podpisu smlouvy

Pro posouzení žádosti probíhá sociální šetření (posouzení potřebnosti sociální služby), kterého se účastní sociální pracovnice a jeden člen pracovní skupiny chráněného bydlení. Termín a čas sociálního šetření je se zájemcem předem dohodnut osobně nebo telefonicky.

Dojde-li k vzájemnému souhlasu a zařízení má volnou kapacitu, je zájemce vyzván k projednání a podpisu smlouvy o poskytnutí sociální služby. Datum nástupu je stanoveno po vzájemné domluvě.